Par personas datu apstrādi SIA HONIKS (privātuma politika) 

Lai nodrošinātu likumīgu, godīgu un caurspīdīgu privātuma politiku objektā Olivia apartamenti, Jūrmalā, Dzintaru prospekts 4, LV-2015, sniedzam Jums informāciju par mūsu veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt mainīta, precizēta, papildināta.

1. Pārzinis

SIA HONIKS
Reģistrācijas Nr.: 41503036373
Adrese: Nometņu iela 61, Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67295977

2. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties:
● izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju;
●  rakstot uz e-pastu: [email protected]

3. Personas datu apstrādes vispārējais apraksts

Personas datu apstrādi veic nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Uzņēmums apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, dzīvesvieta, kontaktinformācija, informācija par personu apliecinošiem dokumentiem, maksājuma detaļas, bankas rekvizīti, rezervācijas vēsture, iebraukšanas un izbraukšanas laiks, īpašās vēlmes un citi dati, kas nepieciešami izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai apartamentos, papildu pakalpojumu nodrošināšanai, maksājumu administrēšanai, klientu apkalpošanai. Mēs nepieprasām un neievācam informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

4. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

SIA HONIKS apstrādā personas datus, lai sniegtu un nodrošinātu pakalpojumus klientiem un potenciālajiem klientiem, uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, atklātu un novērstu pretlikumīgas darbības apartamentu kompleksa teritorijā un telpās, veiktu normatīvajos aktos datu pārzinim paredzētos pienākumus, aizsargātu savu un datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses.

Drošības un kārtības nodrošināšanai apartamentu ēkā Dzintaru prospekts 4, Jūrmala un tai pieguļošajā teritorijā notiek videonovērošana.

Apstrādes pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un datu brīvo kustību 6. panta punkti, kā arī par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (turpmāk – vispārīgā datu aizsardzības regula). Galvenokārt SIA HONIKS veic personas datu apstrādi saskaņā
ar šiem apakšpunktiem:
● a) datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
● b) datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
● c) datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

5. Personas datu saņēmēju kategorijas
Subjektu datus var nodot citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kuras var būt sadarbības partneri, pilnvarotas personas, kā arī kontroles institūcijām, tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām uzņēmums novērtē nododamo datu apjomu un datu nodošanas tiesiskumu.

6. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

SIA HONIKS nenodod datus valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

7. Personas datu glabāšanas periods

Personas datus glabā kamēr tie nepieciešami personas datu apstrādes mērķu veikšanai (līguma noslēgšana, pakalpojuma sniegšana, samaksas veikšana utt.), kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Glabāšanas mērķi var mainīties.

Videonovērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti līdz vienam mēnesim. Minētais termiņš ir atkarīgs no video ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācija) un video ierakstīšanas ierīces atmiņas ietilpības. Ja attiecīgajā videoierakstā ir atspoguļota iespējamā prettiesiskā darbība vai rīcība, video ierakstu var saglabāt līdz tiesiskās aizsardzības procesa pabeigšanas brīdim.

8. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, informācijai par apstrādes mērķiem un to tiesiskumu, labot tās, dzēst, ierobežot apstrādi, iebilst pret datu apstrādi.

Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjekts ir tiesīgs jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Menu